a

Uporządkować przepisy

Uporządkować przepisy
Uporządkować przepisy
Uporządkować przepisy
Uporządkować przepisy

Należy bezwzględnie uporządkować przepisy grzmiał głos branży drogowej. „Jak przygotowywać i wprowadzać polskie dokumenty aplikacyjne do norm europejskich” brzmiał tytuł debaty zorganizowanej 13 października 2010 r. 

Patronat nad wydarzeniem objęła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Sponsorem były firmy Lafarge Kruszywa i Beton oraz Piast.

Uczestnicy debaty:

  • Krzysztof Błażejowski, zastępca dyrektora produkcji ds. technologii, badań i rozwoju Orlen Asfalt Sp. z o.o.
  • Stefan Góralczyk, przewodniczący Komitetu Technicznego PKN/KT 108 ds. Kruszyw i Kamienia Budowlanego
  • Konrad Jabłoński, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP
  • Wacław Michalski, dyrektor Departamentu Technologii, GDDKiA
  • Janusz Piechociński, sejmowa Komisja Infrastruktury
  • Jerzy Polaczek, sejmowa Komisja Infrastruktury

Temat poruszał poważny problem braku jednoznacznych przepisów technicznych podczas całego procesu budowy dróg. Z trudnościami zderzają się więc producenci materiałów budowlanych, projektanci, inwestorzy i wykonawcy.

Rozmawiano o obecnej sytuacji, dyskutowano nad tym, kto powinien wdrażać i poprawiać dokumenty aplikacyjne, jaką mogłyby one mieć rangę, jak powinien cały ten proces przebiegać. Niewiele osób w branży drogowej zdaje sobie sprawę, że system właściwych przepisów technicznych dostosowanych do norm europejskich to podstawa. Należy uporządkować przepisy jeśli chcemy budować drogi wysokiej jakości.

Konrad Jabłoński, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP:

Ustawa o drogach publicznych określa warunki techniczne, jakie powinny spełniać drogi i obiekty inżynieryjne, nie normy techniczne. Podobnie inne ustawy. Od 2004 r. zaczęły być wprowadzane Wymagania Techniczne (WT). Dyskutowano, jaką rangę powinien mieć ten dokument. Najlepszą opcją wydawało się rozporządzenie ministra. Po licznych rozmowach zdecydowano się wówczas na wymagania techniczne rekomendowane przez Ministra Infrastruktury.

Ich stosowanie jest nieobligatoryjne, tak jak nieobligatoryjne jest stosowanie w budownictwie Polskich Norm. W przypadku jednak umieszczenia norm w specyfikacji technicznej, obligatoryjność ich stosowania wynika z warunków umowy na realizację inwestycji, która po podpisaniu przez zamawiającego i wykonawcę obowiązuje obie strony. Tutaj kryje się pewien haczyk – jeżeli norma zawiera błędy i należałoby zmienić pewne punkty specyfikacji.

Janusz Piechociński, sejmowa Komisja Infrastruktury:

Rząd powinien być koordynatorem kwestii związanych z budową dróg, skoro przykłada do tego tak dużą wagę. Odejście od administrowania w praktyce tworzy chaos. Dodatkowo istnieje również niebezpieczeństwo, że wolna konkurencja przekształci się w walkę różnych grup interesów.

Krzysztof Błażejowski, zastępca dyrektora produkcji ds. technologii, badań i rozwoju Orlen Asfalt Sp. z o.o.:

Za specyfikacjami technicznymi, które określają warunki wykonania i odbioru określonego rodzaju robót budowlanych, stoją kontrakty na roboty budowlane za kilka mld zł. Nie można o tym zapominać. Wymagania mogą być tak sprecyzowane, że będą wsparciem dla określonego producenta. Potrzeba tu dużej ostrożności.

Wacław Michalski, dyrektor Departamentu Technologii, GDDKiA:

Konstrukcji drogi znajdzie się miejsce na różnego rodzaju materiały, dlatego nie należy obawiać się lobbingu. Wykonawca decyduje, jaki materiał wybierze i ma do tego pełne prawo.

Stefan Góralczyk, przewodniczący Komitetu Technicznego PKN/KT 108 ds. Kruszyw i Kamienia Budowlanego:

Projektanci muszą stosować się do wymagań zawartych w załącznikach. Przekonywałem środowisko do takiej formy dokumentów aplikacyjnych już 5 lat temu, ale bez skutku. Dzisiaj wracamy do niej i obecnie trzy zespoły robocze pracują nad załącznikami krajowymi do norm europejskich: PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu, PN-EN 13242 Kruszywo do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym oraz PN-EN 13450 Kruszywo na podsypkę kolejową.

Podsumowanie

Chociaż długo dyskutowano nad najlepszą formą dokumentu aplikacyjnego, uczestnicy debaty nie mieli wątpliwości, że najważniejszą kwestią jest, aby takie dokumenty powstawały, żeby były dobre, a wtedy będą pomocne przy budowie dróg i usprawnią cały proces.

Po lekturze artykułu drogi czytelniku, czy też uważasz, że należy uporządkować przepisy?

Zobacz także Utrzymanie standardów na drogach krajowych!