Image Alt

Regulamin

 • Regulamin uczestnictwa w konferencjach, warsztatach, szkoleniach organizowanych przez Inframedia Anna Krawczyk
 • Opis procedur ochrony danych osobowych
 • Procedura składania i rozpatrywania reklamacji

Organizator

 1. Organizatorem wydarzenia jest Inframedia Anna Krawczyk z siedzibą w Warszawie (02-673), ul. Konstruktorska 10c/25, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 524-26-78-35, REGON 140517393 („Organizator”).

Procedury rejestracji i rezygnacji

 1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest płatne. Uczestnik dokonuje płatności online za pośrednictwem serwisu „Przelewy24” lub przelewem po dokonaniu rejestracji.
 2. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego („Zgłoszenie”) jest równoznaczne z zawarciem z Organizatorem przez podmiot wskazany w Zgłoszeniu jako podmiot zgłaszający umowy, której przedmiotem jest świadczenie przez Organizatora usługi szkoleniowej.
 3. Organizator zastrzega iż ilość miejsc jest ograniczona, a o uczestnictwie w Wydarzeniu decyduje kolejność Zgłoszeń. Ostateczną decyzję co do kwalifikacji danej osoby do udziału w Wydarzeniu podejmuje we własnym zakresie Organizator.
 4. Biorąc pod uwagę fakt, że Zgłoszenie dokonywane może być przez osobę fizyczną działającą w imieniu i na rzecz innych osób, osoba zgłaszająca zobowiązana jest w trakcie dokonywania Zgłoszenia do potwierdzenia stosownego upoważnienia. W przeciwnym wypadku Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Zgłoszenia.
 5. Osoba dokonująca Zgłoszenia ponosi odpowiedzialność za oświadczenia składane w trakcie realizacji procedury Zgłoszenia. Szczegółowe warunki Zgłoszenia, sposób postępowania w trakcie i po dokonaniu Zgłoszenia oraz zakres wymaganych oświadczeń osoby zgłaszającej oraz osób zgłaszanych Organizator określa w interaktywnym formularzu Zgłoszenia zamieszczonym na Stronie Wydarzenia.
 6. Rezygnacja z udziału jest możliwa najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem wydarzenia. Po tym terminie Organizator nie zwraca opłat rejestracyjnych.
  O rezygnacji z udziału w Wydarzeniu należy poinformować Organizatora przesyłając taką informację na adres poczty elektronicznej Organizatora: a.krawczyk@inframedia.pl.
 7. Organizator dopuszcza by zamiast zgłoszonej osoby wskazanej w Zgłoszeniu w Wydarzeniu wzięła udział inna osoba wskazana przez podmiot zgłaszający. O zmianie podmiot zgłaszający informuje Organizatora przesyłając stosowną informację na adres poczty elektronicznej Organizatora: a.krawczyk@inframedia.pl nie później niż dwa dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu Wydarzenia w szczególności polegającej na zmianie godziny danego wystąpienia, zmianie prowadzącego lub zmiany lokalizacji Wydarzenia, jak również do odwołania Wydarzenia.

Materiały szkoleniowe

 1. Wszystkie materiały przekazane uczestnikowi w związku z Wydarzeniem („Materiały”) stanowią własność Organizatora (lub podmiotów współpracujących z Organizatorem) i w związku z tym przeznaczone są wyłącznie do użytku osobistego uczestnika Wydarzenia.
 2. Zabronione jest zwielokrotnianie Materiałów, wprowadzanie ich do obrotu, rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób, użyczanie, wyświetlania, publiczne udostępnianie Materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym oraz jakiekolwiek inne wykorzystanie sprzeczne z calem lub zakresem wskazanym w ust. powyżej.

Utrwalanie i nagrywanie

 1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator może utrwalać przebieg Wydarzenia – w celu informacyjnym – za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz.
 2. Organizator może zamieścić utrwalone nagranie w wybranym przez siebie medium z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa dotyczących ochrony dóbr osobistych, w tym danych osobowych.

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Szczegółowe dane Organizatora: Inframedia Anna Krawczyk, ul. Konstruktorska 10c/25, 02-673 Warszawa, e-mail: a.krawczyk@inframedia.pl.
 2. Organizator posiada powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Konstruktorska 10c/25, 02-673 Warszawa , e-mail: iod@inframedia.pl. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), na potrzeby realizacji Wydarzenia.
 3. Dane przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w Wydarzeniu, dokonania niezbędnych rozliczeń, archiwizacji, rozpatrzenia reklamacji w przypadku jej złożenia, bądź ewentualnego dochodzenia roszczeń, jak też marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług prowadzonego w formie tradycyjnej, co nie wymaga zgody.
 4. Za odrębnie wyrażonymi zgodami dane osobowe mogą być przetwarzane w celach z nich wynikających. Jeśli to będzie konieczne do wykonywania usług, dane osobowe uczestników Wydarzenia będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) pracownikom lub współpracownikom Organizatora na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym Organizator zleci wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, urzędom skarbowym.
 5. Dane osobowe uczestników Wydarzenia przetwarzane będą do zakończenia Wydarzenia, w celach marketingowych – do momentu cofnięcia zgody, dla celów rozliczeniowych – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej oferty produktów i usług Organizatora.
 7. Uczestnik Wydarzenia posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody (w przypadku jej wyrażenia) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 8. Podanie danych w zakresie wskazanym w trakcie procedury rejestracji na Wydarzenie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Wydarzeniu.
 9. Organizator zastrzega, że w trakcie dokonywania Zgłoszenia osoba zgłaszająca może zostać poproszona o wyrażenie odrębnych zgód na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych własnych produktów lub usług Organizatora (w formie komunikacji elektronicznej lub telefonicznej), jak również o wyrażenie zgody na udostępnienie danych osobowych zaufanym partnerom Organizatora, z którymi Organizator współpracuje, w celach marketingowych dotyczących produktów lub usług tych partnerów (w formie komunikacji elektronicznej lub telefonicznej).
 10. Powyższa zgoda obejmować będzie wyłącznie partnerów Organizatora współpracujących z Organizatorem w zakresie danego Wydarzenia, z którymi Organizator do dnia rozpoczęcia Wydarzenia zawrze umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Lista partnerów, których dotyczy ewentualna zgoda na przetwarzanie danych osobowych zamieszczona jest i aktualizowana do dnia rozpoczęcia Wydarzenia na Stronie Wydarzenia. Na żądanie osoby, która wyrazi zgodę, o której mowa powyżej, Organizator przekaże pisemną informację wskazującą zaufanych partnerów których dotyczy wyrażona zgoda.
 11. W przypadku udzielenia zgody, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do jej cofnięcia w każdym czasie. O wycofaniu udzielonej zgody osoba której dane dotyczą informuje Organizatora przesyłając stosowną informację na adres poczty elektronicznej Organizatora: a.krawczyk@inframedia.pl. W przypadku gdy udzielona zgoda wycofywana jest po dacie zakończenia Wydarzenia, osoba której dane dotyczą wskazuje Wydarzenie przy okazji którego zgoda (zgody) zostały udzielone. Powyższe umożliwi Organizatorowi podjęcie czynności zgodnie z zakresem żądania.

Procedura składania i rozpatrywania reklamacji

 1. Reklamacje mogą być wnoszone przez klienta: 1) listownie w formie pisemnej na adres Inframedia ; 2) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w formie elektronicznej wysyłając e – mail na adres a.krawczyk@inframedia.pl ;
 2. Do reklamacji – o ile to możliwe – należy dołączyć dokumenty, dodatkowe informacje/wyjaśnienia dotyczące reklamowanej usługi lub transakcji.

Zakres danych zawartych w reklamacji

 1. Treść reklamacji złożonej w formie pisemnej powinna zawierać: 1) imię i nazwisko lub nazwę klienta; 2) adres korespondencyjny; 3) dokładny opis zdarzenia lub przedmiotu zastrzeżeń klienta; 4) oczekiwany przez klienta stan po rozpatrzeniu zastrzeżeń; 5) własnoręczny podpis klienta
 2. W przypadku stwierdzenia przez Inframedia braku informacji wymaganych do rozpatrzenia reklamacji, Inframedia zwraca się do klienta o ich uzupełnienie w formie w jakiej klient złożył reklamację.
 3. W sytuacji odmowy podania przez klienta wszystkich danych niezbędnych do rozpoczęcia procesu dotyczącego rozpatrzenia reklamacji, Inframedia informuje klienta, że rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe, ze względu na niekompletność oświadczenia klienta. Niezależnie od powyższego klient jest informowany o rozpatrzeniu reklamacji w terminie 30 dni, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach w terminie 60 dni.

Termin rozpatrzenia reklamacji

 1. Odpowiedź na reklamację winna być udzielona bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od jej wpływu do Inframedia.
 2. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin, o którym mowa w ust. 1, może ulec wydłużeniu do 60 dni.
 3. W przypadku braku możliwości udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie określonym w ust. 1, Inframedia informuje o tym klienta w formie pisemnej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wraz z podaniem: 1) przyczyn opóźnienia w rozpatrywaniu reklamacji; 2) okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozstrzygnięcia sprawy; 3) przewidywanego terminu udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni.
 4. W przypadku niedotrzymania terminu wskazanego w ust. 1, a w określonych przypadkach terminu określonego w ust. 2, reklamację uznaje się za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta.
 5. Udzielając odpowiedzi na reklamację Inframedia bierze pod uwagę stan faktyczny istniejący w ostatnim dniu terminu na udzielenie odpowiedzi na reklamację, chyba że informacje i ewentualne dokumenty, jakimi dysponuje Inframedia, umożliwiają udzielenie odpowiedzi wcześniej.
 6. W przypadku gdy zmianie ulegnie stan faktyczny, w oparciu o który Inframedia udzieliła odpowiedzi na reklamację, Inframedia ponownie rozpoznaje reklamację biorąc pod uwagę zmieniony stan faktyczny, o ile zmiany nastąpiły na korzyść klienta.

Sposób powiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji

 1. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie pisemnej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji i wysłana: 1) listem poleconym na adres wskazany w reklamacji 2) wyłącznie na wniosek klienta z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na adres mailowy, z którego reklamacja została wysłana, chyba że klient podał w reklamacji inny adres mailowy, poprzez załączenie skanu odpowiedzi.
 2. Od stanowiska zawartego w odpowiedzi na reklamację klient może: 1) wystąpić z powództwem do właściwego miejscowo sądu powszechnego wskazując Inframedia jako pozwanego.

Niniejszy regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na Stronie Wydarzenia.

Organizator zastrzega sobie prawo do jego zmiany, z zastrzeżeniem że dokonane

zmiany obowiązują od chwili ich przekazania do publicznej wiadomości.